2018-07-05

Klauzula Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu

KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA HEL

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Zakładów Obsługi Miasta Hel, ul. Kuracyjna 3, z którym można się skontaktować:

- telefonując na numer telefonu (58) 675-05-74

- pisząc na adres 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 3

- adres e-mail: zzom@hot.pl

- bip: https://zzom.bip.gov.pl

 

Inspektorem danych osobowych jest pani Grażyna Kawczyńska, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail iod@gohel.pl

 

Celem przetwarzania jest świadczenie usług komunalnych i mieszkaniowych, oczyszczanie miasta i usług pomocniczych; usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 19 grudnia 1998 roku o finansach publicznych, oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego nakładające na Zespół Zakładów Obsługi Miasta Hel. Podstawą może być także zgoda, osoby której dane dotyczą.

 

ZZOM Hel jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników, praktykantów i stażystów oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacjapraw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożonych przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności:

·         ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

·         ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,

·         ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

·         ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych,

·         ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

·         ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

·         inne przepisy prawa,

lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

 

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

 

ZZOM Hel:

·         nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,

·         nie podejmuje decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Kierownika ZZOM w Helu.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym.

 

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niżwynikające z przepisów prawa.

Załączniki

  Klauzula informacyjna.docx 100,33 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się