2018-12-04

konkurs na prowadzenie zajęć dla seniorów

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć dla seniorów

Kierownik Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów z elementami tańca 60 PLUS i młodsi na terenie Gminy Hel w okresie: od 01.01.2019 do 30.05.2019 r.

 

Konkurs ma na celu aktywizację seniorów z Gminy Hel. Jako zajęcia gimnastyczne dla seniorów chcielibyśmy zaproponować szeroką ofertę, a w szczególności: zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia stabilizacyjne oraz równoważne, ćwiczenia na zdrowe plecy, elementy jogi, elementy pilatesu, elementy taneczne.

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie, a ponadto powinny przedłożyć inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (trenera, instruktora, itp.).

 

Wyłoniony w ramach konkursu prowadzący/a zajęcia ruchowe dla seniorów zobowiązany/a jest do:

• przeprowadzania zajęć zgodnie z harmonogramem hali dwa razy w tygodniu;

• zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom;

• prowadzenie nadzoru organizacyjnego;

• dysponowanie sprzętem nagłaśniającym;


Załączniki do formularza ofertowego:


Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty nie spełniające ww. wymogu formalnego lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

a)    Termin składania ofert upływa 14.12.2018 r. o godzinie 10:00. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zespół Zakładów Obsługi Miasta Helu ul. Kuracyjna 3, pokój 2
tel. (58) 675-06-88 (58) 675-16-61 w godzinach od 7.00 do 12.00 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: Zajęcia ruchowe dla seniorów z elementami tańca 60 PLUS i młodsi lub
za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do ZZOM w Helu).
   
Bliższe informacje: Norbert Górski 694-533-389 n.gorski@gohel.pl.

b)    Zamawiający podpisze umowę zlecenie z wybranym wykonawcom w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Załącznik:

- formularz ofertowy
- kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje

Załączniki

  ogłoszenie o konku...seniorów.pdf 47,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz zgłoszeniowy_2.pdf 204,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się