2018-06-04

ceny wody i ścieków

Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu uprzejmie informuje, że w dniu 18 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Hel.

 

wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka

 

Jednostka miary

netto 

 z VAT

 1

                               2

                       3

        4

        5

                        6

1.

Gospodarstwa domowe,

przemysłowi

i poza przemysłowi

odbiorcy usług

(wszyscy, poza gr.2 )

1/cena za 1m ³

dostarczonej

wody

 

2,60

2,81

zł/ m ³

 

 

 

 

2.

Gmina za wodę

pobraną z publicznych

studni i zdrojów

ulicznych, do zasilania publicznych fontann

i na cele przeciwpoża -

rowe oraz do zraszania publicznych ulic i

publicznych terenów

zielonych

cena za 1 m ³

dostarczonej wody

2,60

2,81

zł/ m ³

 

                                                                                                                                         

 

 wysokość cen za odprowadzone ścieki

 

L.p.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka

Jednostka miary

   netto

z VAT

  1

                          2

                     3

           4

       5

                            6

 1.

Gospodarstwa domowe

 i poza przemysłowi

odbiorcy usług oraz

przemysłowi odbiorcy

 usług

cena za 1 m ³

odprowadzonych

ścieków

 

w tym:

koszt oczyszczenia

1 m3 ścieków 

6,84

 

 

 

 

3,66

7,39

 

 

 

 

3,95

zł/ m ³

 

Załączniki

  decyzja o taryfach 2018_2020.pdf 2,12 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się